0894 60 13 18 ivanovi.sklad@abv.bg

Процедура за одобряване на ПУП-ПРЗ

към всички новини

" В качеството си на собственици  на ПИ 07079.2.1396  , във връзка с процедура за одобряване на ПУП-ПРЗ и съгласно чл. 15, т.1 от
НУРИЕОПП обявяваме , че е издадено РЕШЕНИЕ N:БС-20-ЕО от 2023г. на Директора на РИОСВ-Бургас."